Tượng Phổ Hiền Bồ Tát Đẹp Buddhist Art

Các điêu khắc gia của BUDDHIST ART vừa hoàn thành tôn tượng Phổ Hiền Bồ Tát.
——–
Thông tin chi tiết tôn tượng Phổ Hiền Bồ Tát
Chất liệu: Composite
Kích thước: 1,5 mét
Tôn tượng do công ty TNHH Buddhist Art thực hiện
Thông tin liên hệ: 0338.526.733