Tôn tượng Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát

Tôn tượng Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát

Kích thước: 180cm

Chất liệu: composite, bột đá…