Tượng Bổn Sư Niêm Hoa Vi Tiếu ngồi bằng composite

Tượng Bổn Sư Niêm Hoa Vi Tiếu ngồi bằng composite