Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 2

TRUNG TÂM SÁNG TÁC MỸ THUẬT PHẬT GIÁO BUDDHIST ART nhận tôn tạo tất cả các tượng phật và phù điêu, các công trình kiến trúc phật giáo theo yêu cầu của quý vị trong đó có tượng phật văn thù sư lợi bồ tát.
ĐẶT TƯỢNG LIÊN HỆ: