Tôn tượng Tây Phương Tam Thánh 320 cm

Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh 320 cm bằng composite do Buddhist Art sáng tác.

Quý sư Thầy, Sư Cô, Phật Tử… có ý nguyện thỉnh tượng, xin liên hệ Buddhist Art qua số điện thoại 0338.526.733