Tượng Quan Âm tự tại bằng đồng cao 250 cm

Tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đồng
Kích thước: 2,5 mét
Chi tiết xin liên hệ 0338.526.733