Phù điêu Tây phương cực lạc 2

Phù điêu Tây phương cực lạc được sáng tác và tôn tạo bởi Buddhism Art tại Hội Quán Ôn Lăng, di tích lịch sử cấp Quốc Gia.