Phù điêu Phật Giáo Cuộc đời Đức Phật

Phù điêu Phật Giáo Buddhist Art – MS 9